Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Απολογισμοί

Οικονομικός Απολογισμός Μέχρι 31-12-2011

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα από δωρεές συνανθρώπων μας την 31.12.2011ανήλθαν σε 88.877€
έναντι  46.440 € αντιστοίχων δωρεών του 2010

Τα έσοδα από μισθώσεις ακινήτων την 31-12-2011 ανήλθαν σε 202.693.19€

Aπό πωλήσεις ακινήτων 92.840€ ( 15.750€ ΠΕΤΕΙΝΟΣ και 77.090€ Διαμέρισμα Β5 Κασσαβέτη 49

Από κρατική επιχορήγηση 17.737€ έναντι 59.261,34€

Από εκδηλώσεις 14.733€ < 140 χιλ.για ένα χαμόγελο > 7.840€.

Από Κρατικό Λαχείο 5.000€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  419.880€.


ΕΞΟΔΑ

Οι αμοιβές προσωπικού για το 2011 ήταν ύψους 262.960,50€, έναντι 292.070€ της χρήσης 2010, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών, των αμοιβών Λογιστικού Γραφείου, συνεργατών , Μηχανικών και εργατών , εκτός των Δικηγόρων, οι οποίοι με τα Δικαστικά έξοδα έλαβαν 3.499,74€ και των Συμβολαιογράφων, των οποίων η αμοιβή ήταν 440€.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ολες οι αγορές του έτους είναι μετρητοίς, διατροφή, ένδυση , υπόδηση, Γενικά έξοδα και το υπόλοιπο των προμηθευτών, ύψους 8.275,39€, αφορά υπόλοιπο χρήσης 2010 . Το υπόλοιπο των προμηθευτών στην αρχή του έτους ήταν 26.858€, που εξυπηρετείτε τμηματικά, παράλληλά με τις πληρωμές της τρέχουσας χρήσης.
Ολοι οι λογαριασμοί ΔΕΗ ,ΑΕΡΙΟ, ΥΔΡΕΥΣΗ, παρελθόντων ετών ρυθμίστηκαν και έχουν ήδη εξοφληθεί.
π.χ Στη ΔΕΗ το 2011 έχουν καταβληθεί 9.459€  ενώ όλο το 2010 καταβλήθηκαν 2.054€.
Στο ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έχουν  καταβληθεί 8.509,05€  ενώ όλο το 2010 καταβλήθηκαν 4.672€.
Στο προσωπικό οφείλεται μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2011, 10.730€.

 

ΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ

Το υπόλοιπο του λογαριασμού την 31-12-2010 ανερχόταν σε 32.894€
Μέχρι σήμερα εντός του 2011 εχουν πληρωθεί οφειλόμενοι φόροι  59.900€
και οφείλονται 21.800€.
Οι δόσεις παρακολουθούνται συστηματικά και λαμβάνουμε φορολογική ενημερότητα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ   

Υπόλοιπο την 31.12.2011 104.861,09€.

Εχουν γίνει δύο ρυθμίσεις στο ΙΚΑ ως εξής.     

1.- Για ποσόν 84.953,87 €, που αφορά  οφειλές παλαιότερων ετών σε μηνιαίες δόσεις των 1.178,51€ μέχρι 31-12-2012.
Στη συνέχεια από 1-1-2013 ότι υπόλοιπο υπάρχει η θα πληρωθεί μετρητοίς με έκπτωση 40%, ή θα ρυθμιστεί εκ νέου σε 36 δόσεις.
2.- Για ποσόν 21.556,58 € , που αφορά οφειλές μέχρι και το Μάρτιο του 2011, με μηνιαίες δόσεις 598,79€.

Σήμερα κάθε μήνα καταβάλλονται τα ποσά των δύο δόσεων 1.178,51€ και 598,79€, και επί πλέον οπωσδήποτε οι εισφορές του προηγούμενου μήνα της τάξης των 6χ€ περίπου. Σε διαφορετική περίπτωση , αν δεν καταβληθεί έστω και μία δόση οι ρυθμίσεις παύουν να ισχύουν.
Οι μηνιαίες οφειλές εξοφλούνται κανονικά και λαμβάνουμε ασφαλιστική ενημερότητα.


ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Το υπόλοιπο των τριών λογαριασμών 61 – 62 – 64 που αφορούν αμοιβές τρίτων, έξοδα τροφίμων και Γενικά έξοδα Διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος ,
την 31-12-2010 ανήλθε σε 102.553,29€
την 30-6-2011 σε 39.869,25€
την 31-12-2011 σε 62.694€ ( συμπεριλαμβανομένων και των έξόδων της εκδήλωσης για τα 140 χιλ. ύψους 3.170€ ) 
Μείωση της τάξης του 61%

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με δεδομένη την υπάρχουσα κρίση, την αδυναμία των συνανθρώπων να καλύπτουν τις ανάγκες του Ιδρύματος με μετρητά , τη μη ύπαρξη κληρονομιών σε μετρητά, όπως στις δύο προηγούμενες χρήσεις, το περιορισμό των επιχορηγήσεων, γίνεται αυστηρή διαχείριση, και στοχευμένη προσπάθεια στην εξεύρεση προϊόντων απαραίτητων για τη διατροφή, την ένδυση , την υπόδηση και τη κάλυψη γενικότερων αναγκών μας,  όπως γραφική ύλη, είδη καθαριότητας κ.λ.π.


 
 
 
site created and hosted by